Afdrukken

HUISHOUDELIJK REGLEMENT & RETRIBUTIEREGLEMENT VRIJETIJDSACTIVITEITEN ZAVENTEM

1. ALGEMENE BEPALINGEN

Het organiserend bestuur is het gemeentebestuur van Zaventem, Diegemstraat 37 te 1930 Zaventem. De vrijetijdsactiviteiten worden georganiseerd door de gemeentelijke vrijetijdsdienst. De vrijetijdsdienst bestaat uit de sport-, jeugd- en cultuurdienst.

SportdienstVijverstraat 14, 1930 Zaventem02/717.88.58sport@zaventem.be
JeugddienstDiegemstraat 41, 1930 Zaventem02/717.89.28jeugd@zaventem.be
CultuurdienstDiegemstraat 41, 1930 Zaventem02/717.89.24cultuur@zaventem.be

Het reglement is van toepassing op alle vrijetijdsactiviteiten die georganiseerd worden door de gemeentelijke vrijetijdsdiensten.

Het reglement is van toepassing op iedere deelnemer en op iedere ouder die zijn/haar kind inschrijft voor deelname aan één van deze gemeentelijke initiatieven.

2. TOELATINGSVOORWAARDEN

2.1 Leeftijd

De doelgroep en leeftijdscategorie wordt per activiteit afzonderlijk bepaald.

Om zoveel mogelijk op maat van de leeftijdscategorieën te kunnen werken, wordt het geboortejaar gehanteerd als criterium waar mogelijk.

2.2 Uitsluitingen

 • Deelnemers met koorts of een besmettelijke ziekte mogen niet deelnemen aan de vrijetijdsactiviteiten.
 • De gemeentelijke vrijetijdsdienst kan in samenspraak met het bestuur ten allen tijde deelnemers de toegang tot een vrijetijdsactiviteit weigeren, indien blijkt dat de deelnemer herhaaldelijk de normale werking verstoort of een gevaar betekent voor het welzijn van de andere deelnemers en/of animatoren/monitoren. Dit na overleg met de betrokken deelnemer en/of diens ouders of voogd.
 • Ook in geval er sprake is van wanbetaling, kan de vrijetijdsdienst in samenspraak met het bestuur, de toegang tot latere vrijetijdsinitiatieven weigeren.

3. TARIEVEN

Volgende tarieven worden vastgelegd, uitgedrukt in euro per dag:

Nieuwe tarieven (van toepassing vanaf 1 januari 2015)

InwonersNiet-inwoners
KinderenVolwassenenKinderenVolwassenen
1ste kind2de kind3de kind
Speelplein€ 7€ 5€ 4/€ 16/
Grabbelpas€ 3//
Opvangdiensten€ 7€ 5€ 4/€ 16/
Cultuurstages€ 12/€ 16/
Sportkampen€ 12/€ 16/
AndereAfzonderlijk bepaald

Bijkomende informatie omtrent de tarieven:

 • Bij andere activiteiten die niet in het overzicht zijn opgenomen, zijn de prijzen sterk afhankelijk van de inhoud (en effectieve kostprijs) van de activiteiten en zullen deze afzonderlijk bepaald en bekend gemaakt worden.
 • Men komt in aanmerking voor een sociaal tarief voor jeugdactiviteiten of tussenkomst van het gemeentebestuur in het kader van het ’doe-je-mee’ fonds, indien men aan de vooropgestelde voorwaarden voldoet en onderstaande documenten kan voorleggen:
  1. Identiteitskaart of officiële identiteitsgegevens;
  2. Attest van de mutualiteit in geval van Omnio-statuut, verhoogde tegemoetkoming & leefloon;
  3. Attest van het OCMW in geval van begeleidingsdossier, sociaal-economische begeleiding, maximumfactuur of collectieve schuldbemiddeling;
  4. Mutualiteitsstrookje;
  5. Vonnis van de rechtbank met betrekking tot de toelaatbaarheid van collectieve schuldbemiddeling of een attest van de schuldbemiddelaar waaruit blijkt dat er een collectieve schuldregeling lopende is;
  6. Voor meer informatie kan men hiervoor terecht op de betrokken dienst of de sociale dienst.

4. INSCHRIJVEN / UITSCHRIJVEN / BETALEN

4.1 Registratie

Voor de deelnemers die willen deelnemen aan één van de vrijetijdsactiviteiten, dient er éénmalig een gezinsaccount aangemaakt te worden. Dit gebeurt bij voorkeur via de gemeentelijke website. Indien de inschrijver niet over de mogelijkheid beschikt om een gezinsaccount aan te maken, kan dit ook worden aangemaakt op de betrokken gemeentelijke diensten.

4.2 Medische fiche

Voor elke deelnemer bestaat de mogelijkheid om bij de registratie of bij de inschrijving specifieke relevante medische informatie mee te delen.

4.3 Inschrijven

Het is steeds verplicht vooraf in te schrijven. Bij voorkeur gebeurt dit online via de inschrijvingsmodule op de gemeentelijke website. De inschrijvingen kunnen ook gebeuren op de betrokken diensten. De specifieke deadlines voor inschrijving zullen per activiteit bekendgemaakt worden. Normaliter worden de inschrijvingen voor meerdaagse activiteiten afgesloten 2 weken voorafgaand aan de start van de activiteit en 2 dagen bij ééndagsactiviteiten.

4.4 Betaling (retributie)

 • Indien de inschrijving online gebeurt via de gemeentelijke website, dient er online betaald te worden via een beveiligde website.
 • Indien men niet online kan betalen dient de inschrijving op de vrijetijdsdienst zelf te gebeuren. In dit geval zal de betaling ter plaatse gebeuren.
 • Een bedrag van 10% administratiekosten zit steeds vervat in de vermelde tarieven.
 • Bij gebrek aan betaling in de minne, wordt de retributie ofwel via een deurwaarder ofwel burgerrechtelijk ingevorderd.

4.5Uitschrijving

Uitschrijven kan:

 • Indien de deelnemer ziek is, in dit geval vragen we de voorlegging van een geldig doktersattest. Dit attest kan tot twee weken na het einde van de betreffende activiteit binnengebracht worden op de vrijetijdsdienst. In geval van ziekte wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald voor de dagen waarop de deelnemer niet heeft kunnen deelnemen aan de activiteiten, afgezien van 10% administratiekosten per geannuleerde dag.
 • In geval van overmacht (overlijden naaste, enz.) wordt eveneens het volledig inschrijvingsgeld terugbetaald, afgezien van 10% administratiekosten per geannuleerde dag.
 • Indien u wenst uit te schrijven voor één van de activiteiten, dan kan dit tot twee weken voor de start van de activiteit. In dit geval wordt eveneens het volledig inschrijvingsgeld terugbetaald, afgezien van 10% administratiekosten per geannuleerde dag.
 • In alle andere gevallen wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald, doch dient men de organiserende dienst te verwittigen bij afwezigheid.
 • De uitschrijving of annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren.

5. ACTIVITEITEN

5.1 Informatie

Voor een volledig overzicht en de specifieke details van de activiteiten, kan u steeds terecht op de onderstaande kanalen:

Alle info is dus steeds raadpleegbaar via:

 • gemeentelijke website (www.zaventem.be)
 • gezamenlijke website sportdienst & sportraad (www.SportZav.be)
 • UiT in Zaventem (www.uitinvlaanderen.be)
 • facebookpagina’s diensten vrije tijd
 • twitterpagina diensten vrije tijd
 • 5.2 Verzekering

  • Voor alle deelnemers wordt een verzekering afgesloten.
  • Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor verlies van, schade aan of diefstal van goederen.

  5.3 Spelregels

  5.3.1 Kledij

  • Deelnemers zijn voorzien van kledij die aangepast is aan de weersomstandigheden van het ogenblik. Indien nodig, wordt reservekledij meegebracht.
  • De naam van deelnemende kinderen is gemarkeerd in de kledingstukken en de rugzak. Zo kunnen deze, in geval van verlies, sneller worden opgespoord.
  • Verloren voorwerpen kunnen steeds worden opgevraagd op de betrokken diensten. Na 1 maand worden de verloren voorwerpen eigendom van de gemeente.

  5.3.2 Kostbaar & persoonlijk materiaal

  • Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor verlies van, schade aan of diefstal van goederen.

  5.3.3 Eten & drinken

  • Tenzij anders vermeld bij de activiteit worden bij gemeentelijke activiteiten geen drankjes of eten voorzien. Deelnemers dienen hier zelf voor te zorgen
  • Houd er rekening mee dat kinderen extra fysieke inspanningen leveren tijdens sommige activiteiten (vooral sportactiviteiten), genoeg drankjes en extra boterhammen zijn dus vaak aangewezen!

  5.3.4 Gebruik van gebouwen, materialen & toestellen

  • De deelnemers mogen volgens gemaakte afspraken de gebouwen, terreinen, toestellen en materialen gebruiken voor hun activiteiten.
  • Alle richtlijnen van de begeleiders, de animatoren/monitoren en ander aangesteld personeel dienen te worden gevolgd.
  • In geval van schade, dient de betrokkene steeds de hoofdverantwoordelijke op de hoogte te brengen.

  5.3.5 Specifieke spelregels

  • Voor sommige activiteiten worden nog specifieke richtlijnen meegeven waaraan de deelnemers zich dienen te houden.
  • We vragen de deelnemers & ouders deze aandachtig door te nemen en zich hieraan te houden!

  6. PRIVACY

  De persoonsgegevens voor de sport-, jeugd- en cultuurwerking van de gemeente worden verwerkt door TicketGang BVBA en zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).
  Met betrekking tot deze personen worden de namen, voornamen, adressen, telefoon en individuele e-mail adressen in TicketGang opgeslagen samen met alle nodige informatie nuttig voor de goede werking van de inschrijvingen voor de sport-, jeugd- en cultuurwerking.

  1. Een deelnemer of gezin kan zich registreren door een account aan te maken. Met deze account kan u online inschrijven op de activiteiten van de sport-, jeugd- en cultuurwerking en na betaling wordt de inschrijvingsbevestiging naar het opgegeven mailadres verzonden.
  2. Door in te loggen op uw account kunt u uw persoonlijke gegevens verifiëren en desgewenst aanpassen, online inschrijvingen bekijken en fiscale attesten bekomen.
  3. U hebt steeds een inzage- en correctierecht. Alle vragen of opmerkingen kunt u steeds bezorgen via mail aan info@ticketgang.be of schriftelijk op het adres, TicketGang BVBA, Bieststraat 87, 3191 Boortmeerbeek, België.

  7. VRAGEN & OPMERKINGEN

  • Vragen & opmerkingen kunnen in eerste instantie worden gemeld aan de hoofdverantwoordelijke van de activiteit. De hoofdverantwoordelijke zal, in overleg met de sportfunctionaris/jeugdconsulent/cultuurbeleidscoördinator, dit bekijken en toelichting geven of eventuele acties ondernemen.
  • Wanneer geen consensus wordt bereikt, kunnen de deelnemers of de ouders de klacht schriftelijk overmaken aan het college van burgemeester en schepenen die de klacht zal registreren en onderzoeken. De ouders zullen vervolgens schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de besluitvorming.

  8. BIJKOMENDE BEPALINGEN UIT REGLEMENT SPEELPLEINWERKING

  8.1 Algemene bepalingen

  8.1.1 Speelpleinwerking Zaventem

  Dit reglement is van toepassing op de gemeentelijke speelpleinwerking voor de gemeente Zaventem die ingericht wordt tijdens de zomervakantie in Sterrebeek (kleuters) en Zaventem (+ 7-jarigen), en de voor- en na-opvangdiensten van de speelpleinwerking te Sint-Stevens-Woluwe, Sterrebeek en Zaventem.

  8.1.2 Toepassing

  Dit reglement is van toepassing voor iedere ouder of voogd die zijn/haar kind inschrijft voor de speelpleinwerking.

  8.1.3 Toegang weigeren

  De jeugddienst kan na overleg met de betrokken partijen te allen tijde kinderen de toegang tot het speelplein weigeren indien herhaaldelijk blijkt dat dit kind de normale gang van het speelplein verstoort of een gevaar betekent voor het welzijn van de andere kinderen en/of animatoren. Dit na meerdere gesprekken met het betrokken kind en diens ouders.

  8.1.4 Verzekering

  De gemeente Zaventem is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal. Voor alle kinderen en animatoren is een verzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten.

  De inschrijving garandeert tevens dat het kind verzekerd is inzake lichamelijke ongevallen. De voorwaarden van de ongevallenpolis liggen ter inzage op de infodienst van het gemeentehuis.

  Bij lichamelijke ongevallen wordt de familie ingelicht en ( indien nodig) een (spoed)arts geraadpleegd. De verzorgingskosten worden voorgeschoten door de betrokkene die na tussenkomst van het ziekenfonds de overblijvende kosten kan terugvorderen van de verzekering.

  Wanneer kinderen met opzet schade toebrengen aan materiaal of aan andere kinderen, worden de kosten aangerekend aan de ouders.

  Schade aan brillen, kledij en persoonlijke bezittingen valt niet onder lichamelijke ongevallen. Er wordt dus niet tussengekomen bij schade aan brillen, kledij en persoonlijke bezittingen.

  8.1.5 Inschrijving

  De inschrijvingen voor het speelplein gebeuren online op de website van de jeugddienst en zijn verplicht.

  http://zaventem.ticketgang.eu

  De inschrijvingstermijn wordt telkens bekend gemaakt op de gemeentelijke website in de maand februari.

  De inschrijvingen worden definitief afgesloten twee weken vóór de zomervakantie zodat praktische zaken, zoals het aantal animatoren en materiaal, nog geregeld kunnen worden.

  Kinderen wiens ouder/voogd in de gemeente woont of kinderen van gemeentepersoneel genieten voorrang bij de inschrijving op kinderen van wiens ouder/voogd buiten de gemeente woont. De lijst van kinderen die naar het speelplein kunnen komen zal bepaald worden door middel van het tijdstip waarop de inschrijving is gebeurd. De jeugddienst hanteert enkel en alleen op deze manier om misverstanden te voorkomen bij overbevolking van de speelpleinen. Kinderen van wiens ouder/voogd buiten de gemeente woont staan onder voorbehoud op de lijst, wegens de voorrangsregel. De jeugddienst contacteert de ouder/voogd die buiten de gemeente woont nadat de inschrijvingen gesloten worden om deze inschrijving al dan niet te bevestigen.

  De maximum aantallen voor speelplein liggen op:

  Kleuters: 120

  +7-jarigen: 140

  8.2 TOELATINGSVOORWAARDEN

  8.2.1 Deelnemers

  Alle kinderen met een ouder of voogd woonachtig te Zaventem of kinderen van gemeentepersoneel, tussen 3 en 14 jaar, zijn welkom op het speelplein. (Kleuters moeten reeds minimum 3 maand naar school gaan bij aanvang van de vakantieperiode) Kinderen van buiten de gemeente Zaventem zijn ook welkom mits er voldoende plaats is. (Kinderen van binnen de gemeente of van gemeentepersoneel genieten voorrang bij de inschrijvingen)

  8.2.2 Nederlands

  Zaventem is een Vlaamse gemeente. Op het speelplein wordt enkel Nederlands gesproken.

  8.2.3 Zindelijkheid

  Zindelijkheid is een voorwaarde om naar het speelplein te komen. Het kind moet zelfstandig naar het toilet kunnen gaan. Reserveondergoed is aangewezen.

  8.3 Praktische afspraken

  8.3.1Openingsuren en dagindeling

  7u00 - 8u30Onthaal - opvangdiensten
  8u30 - 9u30Busvervoer
  9u30 - 12u00Speelplein: voormiddag activiteiten
  12u00 - 13u30Middagpauze
  13u30 - 15u30Speelplein: namiddag activiteiten
  15u30 - 16u15Busvervoer - Afhalen kinderen op het speelplein
  16u15 - 18u00Afhalen kinderen in de opvangdiensten
  18u00Einde opvang: Dit einduur moet strikt gerespecteerd worden door de ouders, bij niet naleven volgen er financiële sancties. Na 18u00 zijn de animatoren niet meer verantwoordelijk voor de kinderen.

  • De financiële sanctie voor het niet respecteren van de ophaaluren: € 5,00/15 minuten
  • Wanneer het kind ’s ochtends te laat wordt gebracht naar de opvangdienst of de speelpleinwerking behouden wij ons het recht het kind voor die dag te weigeren.
  • De aanwezigheidslijst wordt dagelijks afgetekend als het kind gebracht en opgehaald wordt.
  • Om organisatorische redenen moeten de kinderen afgehaald worden waar ze ’s ochtends gebracht zijn (behalve wanneer zij een halve dag komen en rechtstreeks op het speelplein worden afgehaald). Kinderen die om 16u00 nog niet op het speelplein van Sterrebeek werden opgehaald zullen in de opvang van Sterrebeek verblijven. Kinderen die om 16u00 nog niet werden afgehaald op het speelplein van Zaventem, worden meegenomen naar de opvangdienst te Zaventem.
  • Voor kinderen die zelfstandig, te voet of met de fiets, naar het speelplein komen, hebben wij op voorhand de schriftelijke toestemming nodig van de ouders of voogd.

  8.3.2 Eten, drank en busvervoer

  Kinderen brengen zelf een lunchpakket (met eventueel een drankje) mee.
  Water is gratis te verkrijgen. Kinderen hebben dagelijks recht op 1 drankje.

  Het busvervoer van en naar de opvangdiensten, activiteiten en uitstappen zijn inbegrepen in de kostprijs voor deelname aan de speelpleinwerking.

  8.3.3 Ziekte en foto’s

  Bij ziekte van het ingeschreven kind wordt de jeugddienst telefonisch verwittigd. Tot maximum twee weken na de betreffende vakantie kan het doktersattest binnengebracht worden waardoor ze voor deze dagen een terugbetaling ontvangen.

  In het belang van het kind en de goede werking, worden kinderen op voorhand door de jeugddienst in leeftijdsgroepen onderverdeeld. Hierdoor kunnen broers, zussen en vriendjes gescheiden worden.

  Indien u meent dat de speelpleinanimatoren op de hoogte moeten zijn van eventuele allergie, ziekte of geneesmiddelen van uw kind, gelieve ons dit dan te laten weten, u heeft daartoe de mogelijkheid op het inschrijvingsformulier.

  Tijdens de speelpleinwerking kunnen foto’s genomen worden van de kinderen. Deze foto’s worden louter voor speelpleindoeleinden gebruikt (het maken van folders, promoti...).

  8.3.4 Waardevolle voorwerpen

  Kinderen brengen geen speelgoed, waardevol materiaal (gsm, game boy,...) of geld mee. We tolereren geen gsm-gebruik. Dit kan stuk of verloren gaan en is tevens niet verzekerd.

  8.3.5 Kleding

  Kinderen spelen en bewegen makkelijker in losse kledij dat tegen een stootje kan. De naam van het kind is gemarkeerd in de kledingstukken en de rugzak. Bij verlies kunnen deze veel sneller opgespoord worden. Bij warm weer brengen kinderen een zwempak en handdoek mee.

  8.3.6 Verloren voorwerpen

  Verloren voorwerpen kunnen steeds op het speelplein opgevraagd worden. Na de speelpleinwerking kan je hiervoor terecht op de jeugddienst. Na 1 maand worden de verloren voorwerpen eigendom van de gemeente.

  8.3.7 Opmerkingen

  Voor opmerkingen of suggesties kan je steeds bij de jeugddienst terecht: 02/717 89 29, 02/717 89 28 of jeugd@zaventem.be.

  9. BIJKOMENDE BEPALINGEN UIT REGLEMENT OPVANGDIENST

  9.1 Algemene bepalingen

  9.1.1 Speelpleinwerking Zaventem

  Dit reglement is van toepassing op de gemeentelijke opvangdiensten voor de gemeente Zaventem die ingericht wordt tijdens de krokus-, paas-, herfst- en kerstvakantie in Zaventem, Sterrebeek of Sint-Stevens-Woluwe.

  9.1.2 Toepassing

  Dit reglement is van toepassing voor iedere ouder of voogd die zijn/haar kind inschrijft voor de speelpleinwerking.

  9.1.3 Toegang weigeren

  De jeugddienst kan na overleg met de betrokken partijen te allen tijde kinderen de toegang tot de opvangdienst weigeren indien herhaaldelijk blijkt dat dit kind de normale gang van de opvangdienst verstoort of een gevaar betekent voor het welzijn van de andere kinderen en/of animatoren. Dit na meerdere gesprekken met het betrokken kind en diens ouders.

  9.1.4 Verzekering

  De gemeente Zaventem is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal. Voor alle kinderen en animatoren is een verzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten.

  De inschrijving garandeert tevens dat het kind verzekerd is inzake lichamelijke ongevallen. De voorwaarden van de ongevallenpolis liggen ter inzage op de infodienst van het gemeentehuis.

  Bij lichamelijke ongevallen wordt de familie ingelicht en ( indien nodig) een (spoed)arts geraadpleegd. De verzorgingskosten worden voorgeschoten door de betrokkene die na tussenkomst van het ziekenfonds de overblijvende kosten kan terugvorderen van de verzekering.

  Wanneer kinderen met opzet schade toebrengen aan materiaal of aan andere kinderen, worden de kosten aangerekend aan de ouders.

  Schade aan brillen, kledij en persoonlijke bezittingen valt niet onder lichamelijke ongevallen. Er wordt dus niet tussengekomen bij schade aan brillen, kledij en persoonlijke bezittingen.

  9.1.5 Inschrijving

  De inschrijvingen voor het speelplein gebeuren online op de website van de jeugddienst en zijn verplicht.

  http://zaventem.ticketgang.eu

  De inschrijvingen worden definitief afgesloten één week voor de krokus-, paas-, herfst- en kerstvakantie zodat praktische zaken, zoals het aantal animatoren en materiaal, nog geregeld kunnen worden.

  Kinderen wiens ouder/voogd in de gemeente woont of kinderen van gemeentepersoneel genieten voorrang bij de inschrijving op kinderen van wiens ouder/voogd buiten de gemeente woont. De lijst van kinderen die naar het speelplein kunnen komen zal bepaald worden door middel van het tijdstip waarop de inschrijving is gebeurd. De jeugddienst hanteert enkel en alleen op deze manier om misverstanden te voorkomen bij overbevolking van de speelpleinen. Kinderen van wiens ouder/voogd buiten de gemeente woont staan onder voorbehoud op de lijst, wegens de voorrangsregel. De jeugddienst contacteert de ouder/voogd die buiten de gemeente woont nadat de inschrijvingen gesloten worden om deze inschrijving al dan niet te bevestigen.

  De maximum aantallen voor opvang liggen op:

  Sterrebeek: 40

  Sint-Stevens-Woluwe: 40

  Zaventem: 50

  9.2 TOELATINGSVOORWAARDEN

  9.2.1 Deelnemers

  Alle kinderen met een ouder of voogd woonachtig te Zaventem of kinderen van gemeentepersoneel, tussen 3 en 14 jaar, zijn welkom in de opvangdiensten. (Kleuters moeten reeds minimum 3 maand naar school gaan bij aanvang van de vakantieperiode) Kinderen van buiten de gemeente Zaventem zijn ook welkom mits er voldoende plaats is. (Kinderen van binnen de gemeente of van gemeentepersoneel genieten voorrang bij de inschrijvingen)

  9.2.2 Nederlands

  Zaventem is een Vlaamse gemeente. In de opvangdiensten wordt enkel Nederlands gesproken.

  9.2.3 Zindelijkheid

  Zindelijkheid is een voorwaarde om naar de opvangdienst te komen. Het kind moet zelfstandig naar het toilet kunnen gaan. Reserveondergoed is aangewezen.

  9.3 Praktische afspraken

  9.3.1 Openingsuren en dagindeling

  7u00 - 9u30Onthaal
  9u30 - 12u00Voormiddag activiteiten
  12u00 - 13u30Middagpauze
  13u30 - 16u00Namiddag activiteiten
  16u00 - 18u00Afhalen kinderen
  18u00Einde opvang: Dit einduur moet strikt gerespecteerd worden door de ouders, bij niet naleven volgen er financiële sancties. Na 18u00 zijn de animatoren niet meer verantwoordelijk voor de kinderen.

  • De financiële sanctie voor het niet respecteren van de ophaaluren: € 5,00/15 minuten
  • Wanneer het kind ’s ochtends te laat wordt gebracht naar de opvangdienst behouden wij ons het recht het kind voor die dag te weigeren.
  • De aanwezigheidslijst wordt dagelijks afgetekend als het kind gebracht en opgehaald wordt.
  • Voor kinderen die zelfstandig, te voet of met de fiets, naar het speelplein komen, hebben wij op voorhand de schriftelijke toestemming nodig van de ouders of voogd.

  9.3.2 Eten, drank en busvervoer

  Kinderen brengen zelf een lunchpakket (met eventueel een drankje) mee.

  Water is gratis te verkrijgen. Kinderen hebben dagelijks recht op 1 drankje.

  Alle activiteiten en uitstappen zijn inbegrepen in de kostprijs voor deelname aan de opvangdienst.

  9.3.3 Ziekte en foto’s

  Bij ziekte van het ingeschreven kind wordt de jeugddienst telefonisch verwittigd. Tot maximum twee weken na de betreffende vakantie kan het doktersattest binnengebracht worden waardoor ze voor deze dagen een terugbetaling ontvangen. Indien u meent dat de animatoren op de hoogte moeten zijn van eventuele allergie, ziekte of geneesmiddelen van uw kind, gelieve ons dit dan te laten weten, u heeft daartoe de mogelijkheid op het inschrijvingsformulier.

  Tijdens de opvang kunnen foto’s genomen worden van de kinderen. Deze foto’s worden louter voor speelpleindoeleinden gebruikt (het maken van folders, promotie...).

  9.3.4 Waardevolle voorwerpen

  Kinderen brengen geen speelgoed, waardevol materiaal (gsm, game boy,...) of geld mee. We tolereren geen gsm-gebruik. Dit kan stuk of verloren gaan en is tevens niet verzekerd.

  9.3.5 Kleding

  Kinderen spelen en bewegen makkelijker in losse kledij dat tegen een stootje kan. De naam van het kind is gemarkeerd in de kledingstukken en de rugzak. Bij verlies kunnen deze veel sneller opgespoord worden. Bij warm weer brengen kinderen een zwempak en handdoek mee.

  9.3.6 Verloren voorwerpen

  Verloren voorwerpen kunnen steeds in de opvangdienst opgevraagd worden. Na de opvangperiode kan je hiervoor terecht op de jeugddienst. Na 1 maand worden de verloren voorwerpen eigendom van de gemeente.

  9.3.7Opmerkingen

  Voor opmerkingen of suggesties kan je steeds bij de jeugddienst terecht: 02/717 89 29, 02/717 89 28 of jeugd@zaventem.be.

   

   

Laatste wijziging Algemene Voorwaarden: 2020-01-12